Zmiany w szczegółowej klasyfikacji


Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej rozchodów. Celem artykułu jest powiększenie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie pożyteczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych przychodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z uwzględnieniem aktualniej klasyfikacji budżetowej pod względem treści ekonomicznej i treści prawnej zdarzeń i operacji gospodarczych również problemów dotyczących podziału wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe wyjątkowo w zakresie finansowania środków trwałych do 10 tys. zł i rozliczeń w podatku VAT. Na szkoleniu omówione zostaną nowe normy grupowania wydatków w planach finansowych wspólnie z nowymi procedurami obowiązującymi przy osiąganiu budżetu w roku 2019. Omówienie przemian zgrupowanych ze modyfikacją opisów przedtem istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jakże i z usunięciem również dodaniem śmiałych rozdziałów – w szczególności w działach 730, 750, 853. 2. Nowy paragraf dochodów: 022 Danina solidarnościowa. 3. Zmiana paragrafów klasyfikacja dochodów budżetowych 2020 zysków 227 i 252. 4. Zmiana paragrafów wydatków: 226, 227, 250, 252, 260, 405, 412, 444. 5. Uchylenie paragrafu zysków i wydatków 253. 6. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów przychodów m.in.: a) odsetki 091, 092, b) wpływy z rozlicznych opłat 069, a 097, klasyfikacja dochodów skarbu państwa c) kary 057 i 058, d) inne min. 094, 095, 291 i 295, 666 i 669. 7. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in: a) materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606, b) oprogramowania 430 a 421, 443, 424, c) umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409, d) nagród konkursowych 419 a 304, e) opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443, f) świadczeń 311 a 302, g) delegacji polskich i zagranicznych 441 i 442, h) ekspertyz 439, i) tłumaczeń 438, j) usług wśród jst 433, k) energii 426, l) usług zdrowotnych 428 a 430, m) szkoleń 455, 470 i 430, n) opłat komorniczych 461, o) remontów 427 a 430, dodatkowo kwestii remont a ulepszenie 427 a 605. 8. Odpowiedzialność w obszarze zastsowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w obszarze wydatków.

Copyright © 2019 umowa spolki cywilnej